Week 69: Amos 7 – 9, Obadiah 1, Jonah 1 – 4, Micah 1 – 7, Nahum 1 – 3, Habakkuk 1 – 3, Zephaniah 1 R

Jul 5, 2023    Dr. Patrick Marks